شمشاد امیری خراسانی


هر موقع به زندگی که نگاه می کنم یه برش کوتاه از هستی را می بینم که ما به عنوان قسمتی از آن یعنی هستی در آن قرار گرفته ایم .

ای کاش مسیر زندگی را به گونه ای رقم بزنیم که بتوانیم نقشی خوش در آن به یادگار بگزاریم .

تنها معنایی که در این زندگی برایم همیشه جذاب است آن قسمتی است که هرگز ما به عنوان یک موجود زندگیمان تمام نخواهد شد و همیشه در آن در حال تکامل هستیم !