با تلاش و اراده ای محکم میشه هر قله ای فتح کرد

میشه چیزهای دست نیافتنی را به دست آورد ،به شرط اینکه جسارت انجام اون کار را داشته باشیم

به شرط اینکه تصمیم های کوچک نگیریم

یکی از تجربه های زندگیم این بود که هیچوقت نگم نمیشه، حتی اگه زیر وحشتناکترین فشار ها بودم

اراده محکم ربطی به بلند پروازی نداره ،در واقع میتونن نقطه مقابل همدیگر باشند ...

جسارت میخواهد ولی نه جسارت احمقانه ،جسارتی که مردانه پیش رفت

نادرشاه افشار یه سخن جالب دارد: 

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است .