آقا معلم چوبش را بالا آورد و گفت: ساکت! کسی حتی اجازه هم نگیرد!
حسن کچل بلند شد و گفت: آقا اجازه؟! صدا!
آقا معلم چوبش را بالا آورد بر ته سر حسن کچل کوبید....

معلم به کناری رفت و گفت محسن سخن ما دیروز چه بود : محسن دستی بر فکلش کشید و گفت آقا اجازه موه های همه بلند باشد!

28 بهمن 1393