چند وقتیست خود را گم کرده ام

آهای ! سراغم را کسی دارد؟

قرن هاست که به ملاقات خود نرفته ام

آهای سراغم را کسی دارد!

//دستنوشت