ارتشم زمانی سقوط کرد

که در میان جنگ چشمان تو را دید

ولی اوج سقوط زمانی خواهد بود

که صلح می خواهم و تو چشمانت را ببندی


بیا و صلح جهانی را بهم نزن

سال هاست در جنگ جهانی گم شده ام


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی