از ای کاش متنفرم! ولی ای کاش ، قدر عشقم را میدانستی !

نه اینکه مانند رهگذری بی تفاوت باشی!


برای آدم بیتفاوت، نمیشود کوه کند مانند فرهاد، نمیشود عاشق شد چون مجنون!

فقط می توان تبسمی سرد زد! سرد تر از ...


من هر چه هم باشم! از پس خود بر خواهم آمد در مقابل عشقی یک طرفه! در مقابل تصمیمی بی بها!

پای بر روی خود گزاشتم تا قربانی یاد تو نکنمش

یادی که مال سالیانه پیش است!

نخواهم گزاشت تنها با پیامکی دوباره به برزخ برایش بر پا کنم ...

من را تنها خدا کافیست ، حتی دیگر نیاز به تنهایی هم ندارم.