از میان جنگ برخواسته ام !

چشمانت منطق صبح است ...


بیچاره سربازی که

قانون صلح نمیداند


ولی طالب صلح است !


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی