امروز با تمام دنیا قهرم . . . 


اما اگر تو صدایم کنی برمیگردم و با همان حماقت همیشگی میگویم جانم . . .