اگــــــــر مـــی بــیــنــــی هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...


بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!


مــن فــقـــــــط مـــــی تــــــرســـــــم ؛


مــــی تـــــــرســـــــم هـــمـــــه مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد لعنتی. . . !!