اینبار پیرهنم را در خواهم آورد

در دل باران خواهم رفت

به اعماق دلتنگی ها خواهم رفت

آنقدر خواهم رفت

 رد پای خدا را پیدا خواهم کرد

دلم کمی بی دغدغه خدا میخواهد