این دل مام آب و هواش مشخص نیست!

یه هو نیشش بازه، یه هو ناراحته،یه هو دل تنگه، یه هو دلتنگه یه هو تنهاست ،یه هو به یاد دوستاس...یه هو هم دلتنگ خداست !!!!