باز کارم را به تو واگذار میکنم

باز هم تو مرا محکوم به صبر می کنی


و این حکم عادلانه ایست