باز هم یاد تو افتادم، یاد خاطره هایت و مهربانیت ولی کاری که خاطره های تو با من کرد بزرگترین دشمن زندگیم با من نکرد