بالاخره گذر خواهم کرد از این تمنای بی حاصل

از این تنهایی شلوغ از درد

از بارش بی حاصل

از این سکوت درد آور

از این همه نبودن ها

از این بودن های بیحاصل


زمانی خواهد آمد که خدا را خواهم داشت