ایشا... شاد زندگی کنی


انتخابت محترم ولی ایکاش خاطراتتم مثل خودت محو میشد

سومین تولدم بود که به بهانه ....

 من تا آخرمثل مرد موندم ولیــــ

امیدوارم به اندازه ای دوست داشته باشه که فکرش میکنی

امیدوارم هیچوقت براش یکنواخت نشی

تو گفتی قسمت نبود ، شاید ،شاید قسمت! نبود

خوش بگذره