بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ،ولی 

ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟

"فاضل نظری"