خداوندا بغلم کن...

خسته ام ... کمی می خوابم بعدش ... بعدش هم می خوابم ،لطفا دیگر بیدارم نکن ...