بزرگترین ترس! ترس از دست دادن پرودگاریست که بخشاینده و مهربان هست و تمام مقدرات در اختیار مهربانی.


در جایی که همه تنهایم گزاشتند تنها خدا بود که رفیق دلتنگی ها و بیکسی هایم بود...

خدایی که ازم نرنجید وتا آخر کنارم ایستاد...


خدایی که غیر ممکن ها را ممکن کرد...

خداوندا در پس لحظه ها تو را طلب می کنم!