بزن بارون ... بزن بارون ...
که من آتیش آتیشم

بزن بارون که شاید مجنون
از دل زندون...
دربونش بفهمه ! لیلی چی میکشه بی اون
بزن که دردم ٬ یکی دو تا نی

بزن شاید دل تو شد آروم

شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی