بعضی اوقات یه کسایی یه جوری دل آدم رو می شکنند که ....

یکی نیست ازشون بپرسه شما که مکتبو مسلکت اینه چرا برگشتی ، چرا دوباره گذشته رو زنده کردی ما که داشتیم زندگیمونو میکردیم ! آخه چرا پس؟ آخه شما که به هیچ صراطی مستقیم نیستی پس چرا؟


زهشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد

لیک غم ما کمی فرق دارد!!