تا نیمه چرا ای دوست؟

لاجرعه مرا سر کش

من فلسفه ای دارم:

یا خالی و 

یا لبریز...

__________

(محمدعلی بهمنی)