تمام دنیا برای من تنها تبسم زیبا توست

ترنم من، با حرکت موهایت طوفان به پا میکنی

و شاید این است راز علاقه من به طوفان♥

//دستنوشت