غرور من تنها در مقابل پروردگار من سقوط خواهد کرد ولاغیر! حتی اگر زخمی ترین عالم باشم!