تنها میزان من باش

میان افتضاحه

هرزه های هزار رنگی


می خواهم رنگ عکس های

سیاه و سپیدت باشم

یا سیاه سیاه٬ یا سپید سپید


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی