بعضی ها یادشون میمونه حتی اگه صد ها هزار دلتنگی باهاشون فاصله داشته باشی

حتی اکر دیدارش ماانند در دو دل با خدا غیر ممکن باشه


زمان هر چیم که بگزره بازیچه ای در انتها بیش نیست

در انتها انتهای سر فصل تمام دغدغه هاتو شاد باشی و بخندی همه چی خوبه

هنوزم فقط من دلتنگم و دور خودم میچرخم چیز مهمی نیست

تو شاد باش همه چی به جهنم - همه چی.

//دستنوشت