تیمار میخواهد تن خسته ام در این هوای خستگی


کر شده ام از این زمزمه های ابلیس گذر  زمان

تیمار میخواهد تن رنجورم،در مقابل سیلاب نگاهت

که در هم کوفته جزیره وجودم را

آه  که مرا در آغوش بکش مادر دریاها

//دستنوشت