حافظیه ام آرزوست... 

سال پیش هفتم آبان /روز کورش بزرگ/ #شیراز بودم

محرم بود و نمنمک بارانی و دل تنگی

با آرامش خاص مقبره #حافظ و نمنمک باران 


احساس آرامشی که آنجا داشتم تا حالا هیچ گاه هیچ جا نداشتم. 

کاش دوباره قسمت می شد... و حافظ میزبان درد و دلهای بی امان ما میشد... 

//دستنوشتدلم دریا

دلم لبخند ماهی ها

دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور

دلم بوی خوش بابونه می خواهد


دلم یک باغ پر نارنج ...

دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِصبح شالیزار

دلم صبحی

سلامی

بوسه ای

عشقی

نسیمی

عطر لبخندی

دلم تغیر می خواهد.