و من تو را دارم ! بانوی من ! بانوی دریا ها!


تمام وجودم فریاد می کشد زمزمه ای

 زمزمه ای که از موج های خروشان نگاه تو بر می خیزد!

در آغوششت می کشم ،چون نیاز دارم دنیای مهربانی را در آغوش بکشم، مهربانم

مهربانم دوستت دارم تا انتهای بی پایان وسعت نگاهت!

دوستت دارم!

//دستنوشت