ای کاش دست از سرم بر میداشت این خیال بیرحم تو
خیال تو ، از خودت هم بیرحمتره
لعنت به ..... به من