در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

(بقیه تصاویر در ادامه)