درود بر بانویی که یکی از شخصیت های مبهم افکار من هستند و هر وقتم نظر می گذارند جوری میگذارند که نمیشود پاسخ داد!

یکی از رویاهای من شده درستو حسابی بتونم جواب بانو باران رو بدم.

درود بر شما پاینده باشید بانو بزرگوار

:)