در هحوم بی کسی

نبودم را فراموش کن

محکم در آغوشت می کشم...


بگذار آغوشم

توازن بی کسی را بهم بزند


شمشاد امیری خراسانی


اشعار شمشاد امیری خراسانی