دلم می خواهد دفتر مشقم را باره کنم  و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را


می خواهم خط خطی کنم تمام اون روزهایی را که دلم را شکستند و دل شکستم  . . .


دلم میخواهد سیاه کنم تمام روزهایی را که نبودی . . .


دلم میخواهد . . .