دو نفریم ، ولی واقعیت اینه که یه روحیم توی دو تا بدن

هر چه قدرم که دنیا با هامون کلنجار بره آخرش بعد ازظهرش با هم با یه خنده و با دردودل میگذرونیمش

شیش ساله که با همیم تا آخر آخرش هم با هم می میمونیم

مردانه که دلت بگیرد ، کدام زن میخواهدآرامت کند…؟
مردانه که بغض کنی، چه زنی توانایی آرام کردنت را دارد…؟

مردانه پای همه چیزش هم هستیم - قول دادیم تا آخر مرد باشیم هر چند تا هم که گرگ و شغال اطرافمون زیاد شد
تا آخر پشت همیم