سالگرد هزارمین فصل آشنایی

دوباره مرا به باد می دهی


من پادشهمو سلطنت و غرورم را

دوباره تو به باد می دهی


حصاب فصل ها از دستم را

تمام یارانم را ٬دوستانم را

دوباره تو به باد میدهی...


تک و تنهاتر از آنم که به دادم برسند

دوباره تو مرا به باد میدهی


می خواهم زنده شوم 

ولی باز تو آخر

مرا به باد می دهی ...


وزن شعرم ریخت به هم

شعرم را

دوباره تو باد می دهی


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی