گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . .