من تسلیم نمیشوم ،من کم نخواهم آورد ،من از حرف کسی ترسی ندارم،من همینم که هستم من خودمم

من بر بالای جنازه ی فرشته مرگ رقص خواهم کرد
مرا دست کم نگیر خدایا