شهرزاد به من بگو

آخر داستان یکی بود ؟ یا یک نبود ؟

من از پایان باز متنفرم !


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی