گاهی اوقات برای رسیدن به اون چیزی که میخای باید صراحت داشته باشی!

از پیشامد ها نحراصی ،با شچاعت به پیشوازشان بروید!


گاهی اوقات با کوتاهی کردن و کم آوردن ،چیزهای خیلی با ارزشی را از دست میدهی! خیلی با ارزش!

شاید کمی شجاعت!!! تا رسیدن فاصله داشته باشیم! فقط کمی!