صف به صف

ردیف به ردیف

در امتداد تاریخ گمشده ام ...

چه کسی گفته بود :

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش‌


شمشاد امیری خراسانی

اشعار شمشاد امیری خراسانی