عاشقی مقوله عجیبیست!

متاسفانه گاهی اوقات بسیار دردناک است.

گاهی اوقات ضربه اش بسیار کاریست.

گاهی اوقات هم آنچنان بر پس گردندنت میزند که یک ماه طول میکشد به خود بیایی...

گاهی! از شروع دوباره میترسی!

میترسی اگر این هم نشد چه! اگر این هم رفت چه! اگر این هم خداحافظی کرد چه ...

از خود میپرسی: آیا طاقت یک جدایی دیگر را هم داری؟

ولی گاهی اوقات باید همه چیزو سنجید و پایه عکس العمل طرف مقابلتم وایساد