انگار اینبار حسی را تجربه میکنم که برایم تازگی دارد

دیگر ذهنم مجالی برای محاسبه آمدنت را ندارد

دیگر حتی خداوند هم سکوت کرده ، شاید شرم حضور دارد

چرا دیگر صدای پرندگان به گوش نمیرسد


دیگر اسمت سنگین شده

ترس دارم از آوردن نامت

گویا