باید پای غرور و مردانگی ماند حتی اگر بهایش ،حکمی با سرآغاز تنهایی باشد!
غرور، بودنت را به نامردان روزگان گوشزد می کند!