میگذریم! به سادگی! چشمانمان کور است! قلب هایمان کور است! اما ادعایمان چون خورشید تابان ،پر فروغ! است.


دم از آمار ها میزنیم ولی آمار واقعی زیر پلک چشممان پنهان است!


ادعای شیرین کردن آب دریا داریم! اما آب حوض خانه مان شور است!

بهشت جهنم ،پاداش و جزاست ، آذم باشیم چشمان پرفروغ این کودک را  دریابیم تا از فروغ نیفتاده است!

جهنم جز چشمان گریان کودکیست؟