خداوندا مخاطبم رفته و همه مرده اند

پس گوش کن


چیست این آرامشی که میگویند

خدایا چه میشود اینبار اگر چشمانم را بستم ولی باز نکردم

پرودگارا خستگیم را که چاره میشود؟

پرودگارا خستگیم را که چاره میشود؟