----------

بهتره که خستگی فکر رو از تن بیرون و جاشو به خستگی جسمی در کنار دوستان بدیم