من تسلیم نمیشوم ،من کم نخواهم آورد ،من از حرف مردم ترسی نیست


من بر بالای جنازه ی فرشته مرگ رقص خواهم کرد

مرا دست کم نگیر خدایا