مـــــــــــــرد است دیگر..

غرورش آسمان و دلش دریاست

سرسنگینی و متانتش را به حساب غرورش نگذار

شاید! دنیایی از نجابت است و حیا،خجالت میکشد...

مـــــــــرد است دیگر...

تو چه میدانی از حجم سنگین احساسش...

تو چه میدانی در پس چهره ی سخت و مردانه اش

چه اشتیاقی برای با تو بودن دارد

تو چه میدانی تکیه گاه بودن و درد روزگار را به خود کشیدن

برای آسایشت چگونه است

مـــــرد است دیگر...

به او حق بده غیرتی باشد

به او حق بده برای دفاع از تو،از ناموسش، جانش را کف دستش بگیرد و از چاقو و پنجه بکس نترسد... 

پس تو فقط به او اجازه بده

گاهی برایت مردانگی کند...

مــــرد است دیگر..

.

و تــو ای مــــرد!

مرد باش

زمین به مرد بودنت نیاز دارد ....

مرد باش . مردانه حرف بزن . مردانه بخند . مردانه عشق بورز ...

مردانه گریه کن ، مردانه ببخش ....

مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت ... مردباش و نامردی نکن

مخصوصا برای کسی که به مردانگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش!