مرد که باشی اگه کوه هم رو سرت خراب بشه، نباید ذره ای کمر خم کنی

حق نداری گلایه کنی

حق نداری زانو غم بغل کنی

حق نداری تسلیم بشی

حق نداری اگه مرد باشی


فرق یه مرد و یه هویج همینه