مرمت کن منو از نو

نذار خالی شم از رؤیا

نگاهم کن اگه حتا

تمومه این سفر فردا.